Skip to main content

Disclaimer

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen:

Uitsluiting aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade - direct dan wel indirect - ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site, wordt door Stichting De Patronaatsknöppele uitdrukkelijk afgewezen. Stichting De Patronaatsknöppele biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site.

Informatie op deze site

Stichting De Patronaatsknöppele streeft er naar dat alle informatie op deze site correct is. Stichting De Patronaatsknöppele wijst echter iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie dan wel in het functioneren van de op deze site aangeboden modules. Stichting De Patronaatsknöppele aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor onvolledigheid dan wel onjuistheid van informatie van derden waarnaar in deze website wordt verwezen.

Hoewel Stichting De Patronaatsknöppele alles in het werk zal stellen om de online verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid met betrekking tot gevolgen en/of schade ontstaan door de online verzending van gegevens door gebruikers van deze website. Alle informatie op deze site (waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites) kan zonder voorafgaande aankondiging door Stichting De Patronaatsknöppele worden gewijzigd.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van Stichting De Patronaatsknöppele dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site. Deze sites worden niet door Stichting De Patronaatsknöppele onderhouden en Stichting De Patronaatsknöppele heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze sites. Stichting De Patronaatsknöppele geeft dan ook geen enkele garantie noch aanvaardt enige aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die sites.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo's, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij Stichting De Patronaatsknöppele dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting De Patronaatsknöppele .

Virussen

Stichting De Patronaatsknöppele garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Privacy & Persoonsgeheime informatie

Stichting De Patronaatsknöppele  respecteert de privacy van de bezoekers van deze website. Wij verklaren géén persoonsgebonden informatie omtrent het gebruik van onze website te verzamelen. Ten behoeve van de analyse van het gebruik van de website wordt uitsluitend gebruik gemaakt van statistische gegevens zoals bezoekersaantal en aantal keer bezocht. Historie informatie wordt niet verzamelend en evenmin opgeslagen.

Aansprakelijkheid

Door deze website te bezoeken accepteert u dat Stichting De Patronaatsknöppele noch de producent op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte of gevolgschade.

Disclaimer: Afbeeldingen en grafische elementen

Deze website is gebouwd in opdracht en voor verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, tevens zijnde de eigenaar van deze website en domeinnaam. Deze website maakt gebruik van afbeeldingen en grafische elementen die van verschillende stock leveranciers en uit eigen productie en bronnen afkomstig zijn. We  benadrukken dat we ons best doen om alleen gebruik te maken van legitieme en rechtmatige bronnen voor visuele content.

De afbeeldingen en grafische elementen op dit domein zijn niet vrij van rechten en mogen niet door derden worden gebruikt. Toestemming, altijd schriftelijk, voor elk gebruik van fotomateriaal op de site kan worden verkregen via de contactgegevens op de contactpagina van deze website.

Hoewel we zorgvuldig te werk gaan bij het selecteren en gebruiken van afbeeldingen en grafische elementen, willen we vermelden dat de kopierechten (copyrights) en licenties van de betreffende visuele content eigendom zijn van de respectievelijke (stock) leveranciers.

Informatie met betrekking tot de leveranciers van de afbeeldingen en grafische elementen op deze website kan via de betreffende website opgezocht worden:

- uit eigen productie en/of databank, via de contactgegevens
- icon-icons.com
- flaticon.com
- canva.com
- pixabay.com
- pexels.com
- vecteezy.com
- unsplash.com
- rawpixel.com
- undraw.co
- psdcovers.com
- stock.adobe.com

Het kan voorkomen dat van de hiervoor vermelde leveranciers inmiddels geen content meer op deze website wordt gebruikt. We streven ernaar om volledige transparantie te bieden over de bronnen van onze visuele content.

Rechten beeldmateriaal derden

Wij trachten altijd, daar waar uit een andere bron beeld is overgenomen, deze bron te achterhalen met het doel het auteursrecht correct vast te leggen. Mocht een rechthebbende door publicatie op deze website in zijn belangen geschaad worden, neem dan als rechthebbende direct contact met ons op om een correcte verwerking van het beeldmateriaal overeen te komen.

Mocht u van mening zijn dat er onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van specifieke afbeeldingen of grafische elementen op deze website, neem dan alstublieft direct contact met ons op. We zullen uw melding serieus nemen en indien nodig passende actie ondernemen om eventuele inbreuken op de kopierechten of licenties te corrigeren.

Wij danken u voor uw begrip en medewerking.

Algemeen

  1. De op deze website getoonde informatie wordt door ons met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Stichting De Patronaatsknöppele aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.
  2. Stichting De Patronaatsknöppele aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de informatie op deze website. Aan de inhoud van de verstrekte gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.
  3. Hoewel Stichting De Patronaatsknöppele alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.
  4. Verwijzingen naar sites die geen eigendom zijn van of worden beheerd door Stichting De Patronaatsknöppele, zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot andere dan deze site, wordt door Stichting De Patronaatsknöppele afgewezen.
  5. Stichting De Patronaatsknöppele kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enigerlei schade voortvloeiend uit vermelding op deze site.
  6. Indien u onverhoopt niet akkoord bent met vermelding van naam, website en/of email adres, gelieve dat kenbaar te maken via de contactgegevens.

Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die worden geplaatst bij De Waerknöppele en/of De Patronaatsknöppele (beiden vertegenwoordigd door Stichting De Patronaatsknöppele / KvK 14071516 opgericht 09-11-2001)
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen klanten van De Waerknöppele / De Patronaatsknöppele en Stichting De Patronaatsknöppele.
Een exemplaar van deze algemene voorwaarden kan te allen tijde worden opgevraagd bij Stichting De Patronaatsknöppele en zal vervolgens kosteloos worden toegezonden.

ARTIKEL 2 BESTELLEN
Na ontvangst van een mailbericht met een bestelling, zendt Stichting De Patronaatsknöppele een mailbericht retour met een bevestiging van de bestelling, met daar bijgevoegd de totaalfactuur en overige relevante gegevens.
Uw bestelling zal zo spoedig mogelijk geleverd worden na ontvangst van een email waarin een akkoordverklaring met de kosten. In de regel betekent dit dat verzending plaatsvindt binnen drie werkdagen na ontvangst van de akkoordverklaring.
Indien onze webwinkel voor een bepaalde periode is gesloten zal Stichting De Patronaatsknöppele er voor zorgen dat uw bestelling in de eerste week nadat de webwinkel weer geopend is zal worden afgehandeld.
Door het plaatsen van een bestelling bij onze webwinkel gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 3 PRIJZEN
Alle op de website vermelde prijzen van producten zijn inclusief btw en inclusief verzendkosten binnen Nederland. Alle vermelde prijzen zijn in Euro's.

ARTIKEL 4 BETALING
Het totaalbedrag van de bestelling zoals vermeld in de bevestiging van de bestelling (zie artikel 2) dient binnen 14 dagen na de besteldatum te worden voldaan op: Rabobank 14.83.13.957 t.n.v. Stichting De Patronaatsknöppele te Elsloo.

ARTIKEL 5 (AF)LEVERING EN VERZENDKOSTEN

De bestelling wordt zo spoedig mogelijk na ontvangst van de door de klant verstuurde e-mail met daarin een akkoordverklaring met het factuurbedrag per TNT Post verzonden. De TNT-tarieven die op dat moment van toepassing zijn worden in rekening gebracht bij de klant. Nogmaals: bij verzending binnen Nederland zijn geen verzendkosten verschuldigd.
De bestelling worden zorgvuldig beschermd ingepakt. Stichting De Patronaatsknöppele is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies tijdens de verzending door TNT (respectievelijk door een andere partij die voor de levering zorgt).

ARTIKEL 6 RUILEN EN RETOURNEREN ZONDER DEFECT AAN PRODUCT.
U heeft het recht om uw bestelling ongebruikt en in de onbeschadigd binnen 7 dagen na levering te retourneren, mits de retourzending vooraf per e-mail aan Stichting De Patronaatsknöppele ter kennis is gebracht. Stichting De Patronaatsknöppele gaat ervan uit dat een bestelling geleverd is op de dag na verzending. De kosten voor het verzenden van alle retourzendingen zijn voor uw eigen rekening.

Retourzendingen die onvoldoende zijn gefrankeerd danwel die niet vooraf schriftelijk zijn kenbaar gemaakt, crediteert Stichting De Patronaatsknöppele niet. Stichting De Patronaatsknöppele behoudt het recht voor niet of slechts tot gedeeltelijk creditering over te gaan indien niet of niet volledig aan de voorwaarden terzake het retourneren opgenomen in deze algemene voorwaarden is voldaan.

U kunt een product ruilen indien u een verkeerd product heeft ontvangen. Na ontvangst van een verkeerd product zal Stichting De Patronaatsknöppele na retour-ontvangst van dit product, zo mogelijk, het juiste product op kosten van Stichting De Patronaatsknöppele verzenden; indien dit niet mogelijk is neemt Stichting De Patronaatsknöppele contact met u op. Stichting De Patronaatsknöppele neemt de kosten van het retour zenden in het kader van het ruilen voor haar rekening indien Stichting De Patronaatsknöppele met de retourzending vooraf schriftelijk akkoord is gegaan.
Bij retournering van een bestelling zonder ruiling, zal Stichting De Patronaatsknöppele na ontvangst van de retourzending de kosten van het geretourneerde artikel terugstorten op uw bank- of girorekening.

ARTIKEL 7 GARANTIE en OVERMACHT
Stichting De Patronaatsknöppele staat in voor de deugdelijkheid van de producten die door Stichting De Patronaatsknöppele geleverd worden.
Eventuele gebreken dienen schriftelijk (per e-mail) aan Stichting De Patronaatsknöppele te worden kenbaar gemaakt. Indien een product onder de garantieregeling valt, zulks naar beoordeling van Stichting De Patronaatsknöppele, zal Stichting De Patronaatsknöppele zorg dragen voor vervanging van het product. Indien vervanging niet mogelijk is heeft de klant recht op terugbetaling van de koopprijs van het betreffende product.
Op het retour zenden van de producten als bedoeld in dit artikel is het bepaalde in artikel 6 zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Stichting De Patronaatsknöppele is niet aansprakelijk voor het niet of vertraagd leveren van uw bestelling als dit het gevolg is van omstandigheden die buiten de macht van Stichting De Patronaatsknöppele vallen, zoals extreme weersomstandigheden, vervoersvertragingen of -stagnaties, postvertragingen- of stagnaties of stakingen. Hieronder vallen ook vertragingen van levering omdat Stichting De Patronaatsknöppele bestelde producten zelf niet geleverd krijgt van haar eigen leveranciers.
Indien de betaling via vooruitbetaling is geschiedt en de levering kan definitief niet plaatsvinden, dan zal Stichting De Patronaatsknöppele het vooruitbetaalde bedrag (koopprijs en eventuele verzendkosten) crediteren.

ARTIKEL 8 PRIVACY
Stichting De Patronaatsknöppele verstrekt geen klantgegegevens aan derden zonder toestemming van de klant. Stichting De Patronaatsknöppele gebruikt klantgegevens ten behoeve van het verwerken van de bestellingen en eigen gebruik.

ARTIKEL 9 EIGENDOMSRECHT EN COPYRIGHT
Het is zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Stichting De Patronaatsknöppele verboden om foto's of enig ander onderdeel van onze website te kopiëren, op te slaan, te verspreiden of anderszins te gebruiken voor andere websites of andere zakelijke- of privé-doeleinden. De gehele website inclusief tekst, lay-out, foto's, getoonde producten valt onder de wettelijke auteursrechtelijke bescherming en het intellectuele eigendomsrecht.

 

We use cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.
Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.